เครื่องเป่าแกลลอนพลาสติก และการเป่าพลาสติก

เครื่องเป่าแกลลอนพลาสติก และการเป่าพลาสติก

งานเป่าพลาสติก การใช้เครื่องเป่าแกลลอนพลาสติก เครื่องเป่าแกลลอนพลาสติก เป็นหลักการเดียวกันกับ เครื่องเป่าขวดพลาสติกแต่มีข้อแตกต่างก็คือเครื่องเป่าแกลลอนพลาสติกนั้นมีขนาดที่ใหญ่กว่าและการที่จะผลิตแกลลอนหรือเป่าแกลลอนพลาสติกนั้นต้องใช้เครื่องจักรทีถูกออกแบบมาโดยเฉพาะของแม่พิมพ์เปาพลาสติก และต้องมีเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาประกอบในการผลิตเครื่องจักรและนั้นเป็นเหตุผลที่ว่าการเป่าแกลลอนพลาสติกนั้นมีความยากกว่าการเป่าขวดพลาสติก ต้องมีประสบการณ์เป่าพลาสติก และเครื่องเป่าพลาสติกเฉพาะรุ่นหรือยี่ห้อที่ชำนาญกับการควบคุมการผลิต การปรับเซทเครื่องเป่าพลาสติก หลาย ๆ องค์ประกอบที่ต้องมีความชำนาญ จะช่วยให้งานผลิตแกลลอนพลาสติก มีความสูญเสียน้อย และได้น้ำหนักแกลลอนพลาสติกตาม spec. ที่ลูกค้ากำหนด

งานเป่าพลาสติก การใช้เครื่องเป่าแกลลอนพลาสติก โดยกระบวนการตรวจสอบเช็ครั่ว

งานเป่าพลาสติก

งานเป่าพลาสติก การใช้เครื่องเป่าแกลลอนพลาสติก  โดยกระบวนการตรวจสอบเช็ครั่ว

ในการตรวจเช็คงานเป่าแกลลอนพลาสติก ต้องมีการตรวจเช็ครั่วของแกลลอนพลาสติกแต่ละแกลลอน เพื่อลดความสูญเสียระหว่างการผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์ และเป็นการตรวจสอบคุณภาพแกลลอนพลาสติกแต่ละแกลลอนพลาสติก ในแต่ละครั้งของการเป่าพลาสติก เป็นการเดินเครื่องเป่าพลาสติกอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง และตรวจเช็ครั่วต่อเนื่อง งานเป่าพลาสติก เป็นงานละเอียดอ่อน และต้องเฝ้าระวัง ไม่ให้เกิดปัญหากับลูกค้า ขบวนการตรวจเช็คจะใช้แรงดันลม และตั้งค่าตรวจเช็ค ตามระยะเวลาที่สอดคล้องกับการเป่าพลาสติก กรณีมีแกลลอนที่รั่ว จะมีการผลักดันแกลลอนพลาสติกที่รั่วออก และแกลลอนพลาติกที่ไม่รั่ว จะลำเลียงผ่านสายพานและขบวนการผลิตต่อไป

เม็ดพลาสติก งานเป่าพลาสติก

การเป่าพลาสติก ด้วยระบบอัตโนมัติ

การเป่าพลาสติก ด้วยระบบอัตโนมัติหลังผลิตแกลลอนพลาสติก ระบบตัดเศษชิ้นงานอัตโนมัติ

งานเป่าแกลลอนพลาสติก จะมีเศษหัวท้ายของแกลลอนพลาสติก งานเป่าพลาสติกแต่ละครั้ง จะมีการปรับค่าเซตอับ ตามความหนาหรือบางของแต่ละส่วนของแกลลอนพลาสติก การทำแม่พิมพ์เป่าพลาสติกที่มีระบบการตัดเศษชิ้นงานอัตโนมัติ จะเป็นงานเป่าพลาสติกระบบงานคุณภาพ ลดแรงงานคนในการตัดเศษพลาสติก และลดความเสี่ยงของการตัดแต่งแกลลอนพลาสติก แต่จะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการทำแม่พิมพ์เป่าพลาสติก ซึ่งต้องให้สอดคล้องกับงานเป่าพลาสติกแต่ละผลิตภัณฑ์ หรือต้นทุนการผลิตของงานเป่าพลาสติก

เม็ดพลาสติก งานเป่าพลาสติก

3rd Approach We Follow

เม็ดพลาสติก งานเป่าพลาสติก

เม็ดพลาสติกที่ใช้สำหรับเป่าแกลลอนพลาสติก จะใช้เม็ดพลาสติก HDPE ประเภทเป่าพลาสติก ตามเกรดเม็ดพลาสติกของแต่ละค่ายหรือบริษัทฯ ผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศ โดยการใช้เม็ดพลาสติกที่ตอบโจทย์กับแกลลอนพลาสติกที่ใช้กับเครื่องเป่าพลาสติกแต่ละรุ่น แต่ละกำลังเครื่องเป่าพลาสติก จะมีผลลัพธ์ กับการเป่าพลาสติกง่าย หรือการสูญเสียจากการเป่าพลาสติแต่ละครั้ง ซึ่งของเสียจากการเป่าพลาสติก ซึ่งเกิดจากส่วนของหัวท้ายของแกลลอนพลาสติก ถ้าบดเศษพลาสติกขายเป็นของเสีย น้ำหนักของเสียจากการเป่าพลาสติก กับ ของดีจากการเป่าพลาสติก แต่ละครั้ง เกือบ40 เปอร์เซ็นต์ ของงานดี คุณภาพเม็ดพลาสติกของแต่ละเกรดงานเป่าพลาสติก ส่งผลกับของเสียและของดีจากการเป่าพลาสติก ซึ่งหมายถึงต้นทุนการผลิต ของขบวนการผลิตแกลลอนพลาสติก หรือสินค้าที่ใช้เครื่องเป่าพลาสติก

แม่พิมพ์เป่าพลาสติก

แม่พิมพ์เป่าพลาสติก

แม่พิมพ์เป่าพลาสติก

การทำแม่พิมพ์เป่าพลาสติก เป็นส่วนสำคัญ ของการออกแบบ และการใช้เหล็กในการทำแม่พิมพ์เป่าพลาสติก อีกทั้งต้องมีประสบการณ์ในการทำแม่พิมพ์เป่าพลาสติก เพราะการเป่าพลาสติก ไม่ว่าจะใช้เครื่องเป่าพลาสติกรุ่นใด หรือเครื่องเป่าพลาสติกในประเทศ และเครื่องเป่าพลาสติกต่างประเทศ ล้วนต้องได้แม่พิมพ์เป่าพลาสติกที่ดี หรือมีเทคนิคในการทำแม่พิมพ์เป่าพลาสติก ตามรูปแบบสินค้า หรือแกลลอนพลาสติก 2 ลิตร แกลลอนพลาสติก 5 ลิตร หรือขวดเป่าพลาสติก ต่าง ๆ การทำแม่พิมพ์เป่าพลาสติก ต้องมีประสบการณ์การแก้ไขปัญหาหน้างานหรือระหว่างเครื่องเป่าพลาสติกแต่ละครั้ง การแก้ไขแม่พิมพ์เป่าพลาสติก ถ้าเกิดความชำนาญหรือการปรับแก้แม่พิมพ์เป่าพลาสติกที่หน้างาน จะช่วยลดเวลาในการสูญเสียไปกับการเปิดปิดเครื่องเป่าพลาสติกทุกครั้ง

การติดสติ๊กเกอร์ แกลลอนเป่าพลาสติก

การติดสติ๊กเกอร์ แกลลอนเป่าพลาสติก

การติดสติ๊กเกอร์ แกลลอนเป่าพลาสติก

งานเป่าพลาสติก สำหรับแกลลอนพลาสติกที่มีระบบอัตโนมัติในการลำเลียงผ่านกระบวนการของเครื่องติดสติ๊กเกอร์ หรือ เครื่องติดฉลาก แกลลอนพลาสติก เป็นขบวนการเป่าพลาสติกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการติดฉลาก ติดสติ๊กเกอร์หน้าเดียว หรือ สองหน้า งานเป่าพลาสติก จากเครื่องเป่าพลาสติก ที่ผ่านการลำเลียงจากเครื่องเป่าพลาสติก ระหว่างการเช็ครั่ว และลำเลียงเข้ากระบวนการติดสติ๊กเกอร์ เบ็ดเสร็จ เป็นการผลิตงานเป่าพลาสติก จากเครื่องเป่าพลาสติกจนจบขบวนการแพค บรรจุ ซึ่งการใช้เครื่องติดสติ๊กเกอร์แต่ละรุ่น มีผลการการเป่าพลาสติก และแกลลอนพลาสติก ด้วยพื้นผิวแกลลอนพลาสติก และความหนาบางของแกลลอนพลาสติก ขนาดน้ำหนักจากการเป่าพลาสติก แต่ละครั้ง ต้องมีการตรวจเช็ค เพื่อให้การติดฉลากได้สมบูรณ์ เรียบสนิท รวมถึงคุณภาพสติ๊กเกอร์ และคุณภาพเครื่องติดสติ๊กเกอร์แต่ละรุ่น ซึ่งปัจจุบันงานเป่าพลาสติกต้องมีองค์ประกอบที่ตอบโจทย์ลูกค้าพร้อมนำไปบรรจุได้ทันที

ตัวอย่าง งานเป่าพลาสติก

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง งานเป่าพลาสติก