สำหรับลูกค้า

** 1.สินค้าผลิตตามค้าสั่ง Made To Order

1.1 ระบุรายละเอียดพร้อมรูปแบบสินค้าที่ต้องการ (หรือ File Product Drawing)ระบุขนาด, น้ำหนัก, Product Spec ให้ครบถ้วนจ้านวนที่ต้องการสั่งผลิต (ผลิตต่อเนื่อง หรือ เฉพาะ Lot)ระยะเวลาที่ต้องการสินค้า (ก้าหนดจัดส่งเมื่อไหร่)
1.2 แจ้งชื่อผู้ติดต่อ และบริษัทฯ หรือโรงงาน (สถานที่จัดส่ง) พร้อมช่องทางการติดต่อกลับที่สะดวกแนบหนังสือรับรองบริษัทฯ หรือ ภ.พ.20 (ถ้ามี)
1.3 ส่งข้อมูลมาที่บริษัท บี.เอส. อินเตอร์ พลาส จ้ากัด (รอการตอบกลับ)ทาง Email : sopa.manager@gmail.com หรือ Line : sopa-bsinterplas หรือ ฝ่ายขาย 089-071-5999

** 2.สินค้าสำหรับขาย

2.1 เลือกสินค้า หยิบลงตระกร้า
2.2 คลิก Click ปุ่มสั่งซื้อสินค้า
2.3 กรอกรายละเอียด สถานที่จัดส่ง และชื่อที่อยู่ผู้ติดต่อ
2.4 รอรับการยืนยันจากทางบริษัทฯ ทาง Email : sopa.manager@gmail.com หรือ Line : sopa-bsinterplas
2.5 ชำระค่าสินค้า พร้อมแจ้งการช้าระ โดยส่งสลิปการโอนชำระมาทางบริษัทฯ
2.6 รอการตอบรับจากทางบริษัทฯ และ แจ้งก้าหนดวันจัดส่งสินค้า

สำหรับบริษัทฯ

สำหรับ บริษัทฯ

** 1.สินค้าผลิตตามค้าสั่ง Made To Order

1.1 ได้รับข้อมูลจากลูกค้า
1.2 เสนอราคา/ยืนยันการสั่งซื้อพร้อม PO. /และรับช้าระค่ามัดจ้าก่อนผลิต
1.3 ขอไฟล์จากลูกค้าหรือจัดท้าตามรูปแบบตัวอย่างลูกค้า
1.4 รอการ Approved จากลูกค้าก่อนผลิต
1.5 จัดท้าตัวอย่าง 1 ชิ้น Photo type (ตามข้อตกลง) หรือตามตัวอย่างลูกค้า

** 2.สินค้าสำหรับขาย

2.1 ได้รับข้อมูลการสั่งซื้อจากลูกค้า
2.2 ยืนยันการสั่งซื้อจากลูกค้า ยืนยันการรับช้าระค่าสินค้า จากหลักฐานการโอนช้าระของลูกค้า
2.3 จัดเตรียมสินค้าตามจ้านวนที่สั่งซื้อ
2.4 แจ้งยืนยันการจัดส่งตามสถานที่ ที่ลูกค้าแจ้งไว้ (ก่อนจัดส่งสินค้า)

ดาวน์โหลดไฟล์ขั้นตอนการสั่งซื้อ