ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานฉีดโดยส่วนรวมแล้วจะมาจากการเลือกใช้วัสดุพลาสติกที่มีสารเติมแต่งที่ไม่เหมาะสมหรือเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ลักษณะของตัวแม่พิมพ์พลาสติกตลอดจนตำแหน่งและลักษณะของทางน้ำพลาสติก (ทางเข้าและทางวิ่ง) และพารามิเตอร์ที่ใช้ในการฉีด ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถพบได้บ่อยที่สุดคือปัญหาเนื่องจากการใช้พารามิเตอร์ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมกับตัววัสดุพลาสติกและลักษณะแม่พิมพ์พลาสติก

ส่วนวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถที่จะหาหนังสือหรือบทความที่แนะนำหรือบอกเอาไว้ว่าปัญหาลักษณะต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะแก้ไขโดยวิธีใด เช่น ฉีดชิ้นงานไม่เต็ม เกิดรอยแหว่ง ก็ควรทำการเพิ่มอุณหภูมิของพลาสติกเหลว เพิ่มอุณหภูมิแม่พิมพ์ เพิ่มเนื้อพลาสติก เพิ่มความดันฉีด ซึ่งจากวิธีการแก้ไขดังกล่าวจะมีตัวพารามิเตอร์ต่างๆ อยู่หลายตัว ทำให้ผู้ปฏิบัติงานฉีดเกิดความสับสนได้ เพราะไม่รู้จะทำการแก้ไขโดยใช้พารามิเตอร์ตัวใดก่อน

ด้วยเหตุนี้งานฉีดพลาสติกควรจะต้องศึกษาถึงสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นๆ เสียก่อนว่ามาจากสาเหตุอะไรกันแน่ และก็ดูต่อว่าสาเหตุรองที่ทำให้เกิดสาเหตุหลักนั้นมีอะไรบ้าง หลังจากนั้นก็คงต้องมาดูต่ออีกว่าสาเหตุรองตัวไหนที่แก้ไขได้ง่ายและรวดเร็วตลอดจนได้คุณภาพชิ้นงานพลาสติกที่ดีที่สุดหรือประหยัดพลังงานในการทำงานมากที่สุด

ลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานฉีดพลาสติก

 1. ชิ้นงานพลาสติกเกิดรอยพ่น
  สาเหตุของการเกิดปัญหารอยพ่น
  – ทางน้ำพลาสติกเข้าเล็กเกินไป
  – ชิ้นงานพลาสติกตรงตำแหน่งเข้าของน้ำพลาสติกหนาหรือกว้างเกินไปเมื่อเทียบกับขนาดของทางน้ำพลาสติกเข้า
  – ใช้ความเร็วในจังหวะฉีดสูงเกินไป
  – อุณหภูมิแม่พิมพ์พลาสติกต่ำเกินไป
  – อุณหภูมิพลาสติกเหลวต่ำเกินไป
  วิธีการแก้ปัญหาการเกิดรอยพ่น
  – ลดความเร็วจังหวะฉีดลง
  – ขยายทางน้ำพลาสติกเข้าให้เหมาะสมกับความหนาและความกว้างของชิ้นงานพลาสติกตรงตำแหน่งฉีด
  – เพิ่มอุณหภูมิแม่พิมพ์พลาสติก
  – เพิ่มอุณหภูมิพลาสติกเหลว
  – แก้ไขชิ้นงานพลาสติกให้มีความหนาลดลง
 2. ชิ้นงานพลาสติกเกิดครีบ
  สาเหตุของการเกิดครีบ
  – แม่พิมพ์พลาสติกมีลักษณะไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะตามรอยประกบของแม่พิมพ์พลาสติก
  – แรงที่ใช้ในการปิดล็อคแม่พิมพ์พลาสติกอาจจะไม่เพียงพอ
  – ความเร็วในการฉีดสูงเกินไป
  – ความดันในการฉีดสูงเกินไป
  – อุณหภูมิพลาสติกเหลวสูงเกินไป
  – อุณหภูมิแม่พิมพ์พลาสติกสูงเกินไป
  – เนื้อพลาสติกเหลวที่ใช้อาจจะมากเกินไป
  วิธีการแก้ปัญหาการเกิดครีบ
  – ตรวจสอบรอยประกบของแม่พิมพ์พลาสติกให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดเวลา
  – ตรวจสอบแรงปิดล็อกแม่พิมพ์พลาสติกว่าเพียงพอหรือไม่ โดยดูจากค่าความดันฉีดที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับพื้นที่ภาพฉายของชิ้นงานพลาสติก
  – ลดความเร็วในการฉีดลง
  – ลดความดันฉีดลง
  – ลดอุณหภูมิพลาสติกเหลว
  – ลดอุณหภูมิแม่พิมพ์พลาสติก
  – ลดปริมาณเนื้อพลาสติก
 3. ชิ้นงานพลาสติกเกิดรอยแหว่ง
  สาเหตุการเกิดรอยแหว่ง
  – ความเร็วในจังหวะฉีดต่ำเกินไปพลาสติกเหลวจึงแทรกตัวเข้าไปไม่ทั่วถึง
  – ความดันในการฉีดต่ำเกินไป
  – อุณหภูมิของพลาสติกเหลวต่ำเกินไปทำให้พลาสติกเหลวมีความหนืดมาก
  – อุณหภูมิของแม่พิมพ์พลาสติกต่ำเกินไปจึงไปทำให้พลาสติกเหลวเย็นตัวส่งผลให้พลาสติกเหลวมีความหนืด
  – ปริมาณเนื้อพลาสติกเหลวไม่เพียงพอ
  – ระบบทางเข้าและการจ่ายพลาสติกเหลวไม่ดีพอหรืออาจจะเล็กเกินไป
  วิธีการแก้ปัญหาการเกิดรอยแหว่ง
  – เพิ่มความเร็วในจังหวะฉีด
  – เพิ่มความดันในการฉีด
  – เพิ่มอุณหภูมิพลาสติกเหลว
  – เพิ่มอุณหภูมิแม่พิมพ์พลาสติก
  – เพิ่มปริมาณเนื้อพลาสติกเหลวในกระบอกฉีดให้พอเพียง
  – ปรับปรุงระบบทางเข้าและการจ่ายพลาสติกเหลวให้โตขึ้น